S4 Save the sea

Els alumnes ja coneixen les accions principals del programa. Ara afegirem les iteracions i les funcions condicionals. En aquesta pràctica, els alumnes hauran de crear un joc on va apareixent aleatòriament objectes en un fons marí. Ells hauran de fer que si el jugador selecciona els que no són de mar, afegiran un punt a la seva puntuació; en canvi, si ho fan el els marins, se li restarà un punt.

Treballem amb diferents personatges i amb la funció iterativa <repeteix fins> amb una condició booleana.

L’enunciat de la pràctica es troba en aquest fitxer pdf.

 

Anuncis